Weigering om alle documenten openbaar te maken

wob indonesie

Nu bijna anderhalf jaar geleden heeft Stichting Ibu Indonesia het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om aan de hand van twaalf vragen nadere stukken te overleggen over de adoptiepraktijk in Indonesië eind jaren 70/begin jaren 80. Dit verzoek hebben we gedaan op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Het ministerie heeft ons nu laten weten dat er tien documenten gevonden zijn die onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Van deze tien documenten waren er negen nog niet openbaar. Dit zijn dus nieuwe bronnen.

Het ministerie weigert één document openbaar te maken. Dit document zou de persoonlijke aantekeningen van ambtenaren betreffen.
Op de inventarislijst wordt dit document uit 1979 (dat dus niet openbaar wordt gemaakt) omschreven als “concept nota onderzoek n.a.v. artikel in Trouw”.

Dit artikel in Trouw ging over de werkzaamheden van stichting Flash in Indonesië waarbij gezinnen in Irian Jaya verkeerd waren voorgelicht over adoptie en dachten dat hun kinderen slechts tijdelijk voor vakantie naar Nederland zouden gaan.

Naar aanleiding van dit artikel in Trouw heeft de Raad voor Kinderbescherming  opdracht gekregen onderzoek in te stellen naar Flash.
Na dit onderzoek geeft voormalig Staatssecretaris Haars aan dat Flash niet ontoelaatbaar heeft gehandeld. Er zou niet zijn gebleken dat de stichting zich niet aan de richtlijnen van het ministerie heeft gehouden. Er komt geen nader onderzoek.

De “conceptnota onderzoek” kan meer inzicht geven in de wijze waarop het ministerie de melding over de misstanden bij stichting Flash heeft onderzocht en waarom er niet is ingegrepen.

Tegen het niet verstrekken van deze conceptnota hebben we daarom bezwaar gemaakt. Nu -meer dan 40 jaar later- is er geen reden dit onderzoek niet openbaar te maken.

De komende periode zullen we de informatie uit de nieuwe documenten  die wel openbaar zijn gemaakt toevoegen aan de website zodat deze informatie voor een ieder toegankelijk wordt.

Ben jij geboren in Irian Jaya (Papoea) en geadopteerd? Neem contact op voor meer informatie.

Vrijwilligers gezocht!

project indonesie adoptie

Hoewel het ministerie onlangs bekend heeft gemaakt dat er meer dan 36 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor een landelijke expertisecentrum, maar er nog steeds geen geld beschikbaar wordt gesteld voor individuele zoektochten en DNA-onderzoek, zit er toch wat vooruitgang in de mogelijkheden om de moeders in Indonesië en geadopteerden in Nederland te ondersteunen.

Geld voor projecten

Na lang wachten heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid onze subsidieaanvraag verwerkt en volledig -zonder enige opmerking of aanpassing- goedgekeurd!
Wat zijn wij enorm blij met dit goede nieuws!

Dit betekent dat we per direct kunnen beginnen met de uitvoering van verschillende projecten in Indonesië!


Vind je het leuk mee te helpen bij de uitvoering van deze projecten in Indonesië?

Wil je meedenken over de nadere invulling? Vindt je het leuk contact te leggen met de vrijwilligers in Indonesië? Kan je goed samenwerken en ben je resultaatgericht?

Stuur ons een mail en geef aan welk project je voorkeur heeft:

1. Professionalisering veldwerk in Indonesië

Met dit project vergroten we de professionaliteit en deskundigheid van de vrijwilligers in Indonesië zodat we geadopteerden en hun biologische familie beter kunnen ondersteunen en helpen.

We hebben geld gekregen om een vijfdaagse cursus op te zetten in Indonesië waarbij de vrijwilligers les krijgen van Nederlandse en Indonesische docenten.
De vrijwilligers leren over de achtergrond van de geadopteerden, de privacywetging, de zoekmogelijkheden, maar ook hoe zij helder en duidelijk kunnen communiceren met mensen in een kwetsbare positie en planmatig kunnen werken en rapporteren.

Mentoren zullen worden opgeleid om geadopteerden bij te staan wanneer de moeder of biologische familie is gevonden. Zij kunnen helpen misverstanden te voorkomen en hebben oog voor cultuurverschillen en mogelijke afhankelijkheidsrelaties.

Een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld indien er onverhoopt toch iets niet goed is gegaan en de geadopteerde en/of moeder hierbij hulp nodig heeft.

Aan de cursus kunnen de vrijwilligers (veldwerkers, mentoren en vertrouwenspersonen) uit Indonesië deelnemen. Aan het eind van de opleiding onderschrijven zij gedragsregels, en ontvangen zij een certificaat.

2. Het (verder) in kaart brengen van de zoekmogelijkheiden

Aan de hand van informatie die nu al bekend is, gecombineerd met de adviezen van deskundigen in Indonesië wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn.
We ontwikkelen een stappenplan aan de hand waarvan elke geadopteerde en familie in Indonesië inzichtelijk kan krijgen wat er nog mogelijk is en wat al geprobeerd is.

 3. Het ontwikkelen van een database

Met een programmeur in Indonesië ontwikkelen we een database waarmee het zoeken in documenten systematischer kan verlopen en er makkelijker verbanden kunnen worden gelegd. Vanzelfsprekend moet deze database voldoen aan alle Europese en Indonesische wetgeving op dit gebied.

4. Het opzetten van een website in Indonesië en het voeren van een mediacampagne

Via een nieuwe website en mediacampagne in Indonesië roepen we moeders en hun familie op om zich te melden en proberen we het taboe wat er nog op adoptie rust te doorbreken.

5. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de moeders

Met behulp van Indonesische grafisch designers ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal met behulp van tekeningen en stripverhalen (om ook de analfabete moeders te kunnen bereiken) aan de hand waarvan de moeders kunnen worden voorgelicht over DNA-onderzoek.


Voor elk project geldt:

Vrijwilligers in Nederland komen slechts in aanmerking voor een onkostenvergoeding (op basis van gemaakte noodzakelijke kosten.)

Zelf ontvangen we als bestuursleden geen enkele vergoeding.

Doe je mee?

Zoals je kunt lezen zal het uitvoeren van deze projecten veel tijd gaan kosten en zijn we dringend op zoek naar serieuze helpende handen.

Dus ben jij die serieuze kandidaat die tijd over heeft en het leuk zou vinden om ons hierbij geheel vrijwillig te helpen?

Stuur dan een motivatiebrief en CV voor 20 juni 2021 naar info@adoptie-indonesie.nl

adoptie indonesie

In het rapport van de commissie worden 11 pagina’s besteed aan de adoptiemistanden in Indonesië.

Niet veel nieuwe informatie, maar wel een duidelijk overzicht en een heldere conclusie.

Fijn dat de Commissie heeft geluisterd en onze informatie heeft meegenomen,  met een vermelding naar onze website in de voetnoten.


 

voetnoten bij het rapport van de commissie onderzoek interlandelijke adoptie


commissie interlandelijke adoptie


Hoewel het rapport van de commissie een heldere conclusie heeft gaan we door met het verzamelen van informatie.

Help je mee het overzicht nog verder compleet te maken?

Presentatie rapport Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie

rapport commissie interlandelijke adoptie

Deze ochtend presenteerde de commissie interlandelijke adoptie het langverwachte rapport op een persconferentie in Den Haag. Via YouTube >> hebben we de persconferentie kunnen volgen.

Structurele en ernstige misstanden

De conclusie van de commissie is dat er sprake is geweest van structurele en ernstige misstanden.

In de adoptieprocedure lag de focus éénzijdig op de belangen van de adoptieouders. Financiële prikkels hebben geleid tot het misbruik maken van armoede of andere omstandigheden, vervalsing van documenten, afstand van kinderen tegen betaling of onder dwang, babyfarming en bewust zoekmaken identiteit en afkomst.

De commissie pleit er voor de geschonden relatie tussen de Nederlandse overheid en de gadopteerden, de adoptieouders, de geboorteouders en familie te herstellen, excuses te maken en te erkennen dat  de overheid is tekortgeschoten.

De commissie adviseert verder een landelijk expertisecentrum in te stellen waar geadopteerden terecht kunnen voor hulp bij hun zoektocht en psychologische en juridische hulp.

De afstandsmoeders zijn de grote vergeten groep

De commissie geeft aan dat lange tijd werd gedacht dat adoptie leidde tot een win-win situatie waarbij aan de kinderen betere kansen werden geboden en de kinderwensen van adoptieouders kon worden vervuld. Ongeoorloofde adoptie werd hierdoor geaccepteerd.

De commissie geeft aan dat in de adoptieprocedure de afstandsouders in dit proces een grote vergeten groep zijn.  Geboortemoeders komen nauwelijks in het verhaal voor. Als je in arme landen mensen confronteert met voor hen forse financiële bedragen dan is dat vragen om problemen. In dit proces stonden de adoptieouders centraal.  Men volgde het principe “ouder zoekt kind” en niet  “kind zoekt ouder”.

Excuses

Minister Dekker heeft in reactie op de bevindingen van de commissie namens het kabinet aan de geadopteerden excuses aangeboden.

Hij is de commissie dankbaar dat zij de Nederlandse overheid een spiegel heeft voorgehouden en is de geïnterviewden dankbaar voor het vertellen van hun verhaal.

Hij erkent dat de Nederlandse overheid niet heeft gedaan wat er van de overheid  mocht worden verwacht en dat de Nederlandse overheid een actievere rol had moeten aannemen. Dit is heel pijnlijk en excuses zijn daarom op zijn plaats, zo stelt hij vast.  De Nederlandse overheid heeft de morele verantwoordelijkheid de geadopteerden te helpen en zal dit ook gaan doen.

Lees hier de volledige reactie van de Minister >>>

En nu?

We zijn erg blij met de excuses en met het aanvaarden van het feit dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid heeft te gaan helpen en een actievere rol op zich te nemen.

We hopen van harte dat de minister na het lezen van het rapport ook excuses maakt  aan de geboorteouders en ook tegenover hen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het komende half jaar zal de minister met de belangenorganisaties verder overleggen om te bespreken hoe het landelijk expertisecentrum het beste kan worden opgezet. Hij geeft hierbij aan dat er geen kostbare tijd meer verloren mag gaan, omdat veel geboortemoeders al op leeftijd zijn.

Lees hier het rapport >>>

 

Dharma Kasih in Jakarta

Dharma Kasih adoptie Jakarta

Oproep: Wie is er geadopteerd vanuit het ziekenhuis Dharma Kasih in Jakarta?

Er zouden ongeveer 25 geadopteerden via het kliniekje Dharma Kasih in de wijk Johar Baru door Nederlandse ouders zijn geadopteerd.
We weten dat de Nederlandse vereniging BANND met het ziekenhuis (en het echtpaar Kawulusan die leiding gaf aan het kliniekje) samenwerkte.
De officiele naam was:
Yayasan Sosial dan Kesehatan Kristen di Jakarta Rumah Sakit Kebidanan “Dharma Kasih”
Wil je in contact komen met andere geadopteerden uit Dharma Kasih, zodat je informatie en foto’s kunt uitwisselen? Laat het weten zodat jullie met elkaar in contact kunnen komen.
Categorieën Geen categorie

Lotgenoten uit het zelfde weeshuis

lotgenoten adoptie indonesie

Via welke Indonesische stichting of weeshuis ben jij naar Nederland gekomen?
Wil je meer weten over deze stichting?  Vind je het leuk in contact te komen met lotgenoten om bijvoorbeeld foto’s en ervaringen uit te wisselen?

Sluit je aan bij de FB-groep van jouw weeshuis, stichting of stad:Staat jouw weeshuis of stichting er niet bij en heb je wel behoefte aan contact? laat het ons weten, dan kunnen we samen een groep aanmaken en promoten.


Op onze website hebben we alle algemene informatie over alle stichtingen die bekend is samengebracht:

Lees meer over alle stichtingen en weeshuizen in Indonesie die zich bezig hielden met adoptie >>>

Categorieën Geen categorie

Batik Mondkapjes

mondkapjes indonesie

Bestel batik mondkapjes en steun Ibu Indonesia!

1 mondkapje voor 4,95 euro

4 mondkapjes voor 16,95 euro

(inclusief verzendkosten)

Voor elk mondkapje dat je bestelt gaat er 1 euro naar Ibu Indonesia!

Bestel nu >>>

batik mondkapjes

Categorieën Geen categorie
error: