Wil je je naam wijzigen?

Wil je je naam wijzigen? Dit is niet eenvoudig en kost veel geld.
Er gaan stemmen op om dit voor geadopteerden die hun oorspronkelijke naam weer willen aannemen makkelijker te maken.

Zou je dit willen?

Dit zijn de regels op dit moment:

Achternaam

Je mag je naam laten wijzigen in je oorspronkelijke geslachtsnaam die je voor de adoptie had. Het lastige hierbij is dat je in Indonesië waarschijnlijk geen geslachtsnaam had, omdat geslachtsnamen niet vaak voorkomen in Indonesië. De meeste geadopteerde uit Indonesië komen van Java en hebben geen achternaam.
Je zou dan gelijk met het verzoek je achternaam te wijzigen naar je oorspronkelijke achternaam een verzoek moeten indienen om je achternaam te laten vaststellen. Het is niet precies duidelijk hoe dit door het ministerie beoordeeld zal worden.

Om hiervoor in aanmerking te komen kun je een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie. Hier heb je geen advocaat voor nodig. Bij je verzoek moet je de volgende stukken overleggen:

  • Je adoptieakte (van de Nederlandse rechter)
  • Een recent afschrift van je geboorteakte (deze ontbreekt vaak in je dossier)
  • Een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs 

De naamswijziging wordt aangetekend op de geboorteakte. Om deze reden is nodig dat je je geboorteakte laat registreren bij Bureau Landelijke Taken (gemeente Den Haag). 

Ook moet je geboorteakte gelegaliseerd zijn. Dit moet je in Indonesië regelen op de Nederlandse ambassade. Helaas hebben de meeste geadopteerden uit Indonesië geen geboorteakte. Als je geen geboorteakte hebt moet je kunnen uitleggen hoe dit komt en om welke reden je niet meer aan een geboorteakte kunt komen. Het Ministerie beoordeelt of het verzoek ook zonder geboorteakte kan worden ingewilligd.

Het wijzigen van je achternaam kost 835 euro. Dit betaal je aan het ministerie. Als je ook de achternaam van je kinderen wilt wijzigen kost dit nog meer.

Je hebt geen recht op een toegevoegde advocaat. Als je deze procedure met een advocaat wilt voeren moet je je advocaat dus zelf betalen. Word je aanvraag afgewezen? Ook in bezwaar heb je geen recht op een toegevoegde advocaat. Je moet je advocaat zelf betalen. Er is geen uitzondering mogelijk.

Lees meer >>>

Als het verzoek wordt toegewezen moet er nog heel veel geregeld worden:

Het ministerie informeert de burgerlijke stand van de gemeente en een aantal overheidsinstanties, maar de meeste instanties moet je zelf informeren. Je rijbewijs, paspoort, bankrekening, diploma’s… alles moet worden aangepast.

 

Voornaam

Wijziging van je voornaam kan je bij de rechtbank aanvragen.

Je mag je voornaam wijzigen als je psychisch lijdt onder je voornaam. Dit moet je goed onderbouwen. Ook adoptie wordt genoemd als één van de redenen die door de rechtbank wordt geaccepteerd om je voornaam te wijzigen. In het verzoek moet je aangeven welke nieuwe voornaam je wilt gaan voeren. Deze naam mag niet het zelfde zijn als een bestaande achternaam (behalve als dit ook een gebruikelijke voornaam is)

Een advocaat is verplicht, maar ook als je weinig inkomen hebt,  heb je geen recht op een toegevoegde advocaat.
Je moet dus je advocaat zelf betalen. Alleen als je aantoont dat je psychische klachten hebt ten gevolge van je voornaam, en onder behandeling staat kan je beroep doen op een toegevoegde advocaat en betaal je alleen een eigen bijdrage.
Ook betaal je griffierecht (tussen de 87 en 320 euro)

Bij de aanvraag overlegt je advocaat:

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie van de gemeente
  • Je geboorteakte

Dit is moeilijk tot onmogelijk omdat de meeste geadopteerden uit Indonesië geen geboorteakte hebben. Je moet aan de rechtbank dus vragen of je kan worden vrijgesteld van deze verplichting. Dit moet je goed uitleggen. De rechter moet immers de gewijzigde gegevens aan de geboorteakte laten toevoegen. Als de rechter van mening is dat je niet meer aan een geboorteakte kunt komen kan de rechter de gegevens vaststellen. Wel moet je hiervoor documenten aanleveren waaruit alle gegevens blijken waar je wel over beschikt.

Lees meer >>>

Als het verzoek wordt toegewezen moet er nog heel veel geregeld worden:

Je registratie bij instanties, rijbewijs, paspoort, bankrekening, diploma’s… alles moet je aanpassen.

 

Weigering om alle documenten openbaar te maken

wob indonesie

Nu bijna anderhalf jaar geleden heeft Stichting Ibu Indonesia het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om aan de hand van twaalf vragen nadere stukken te overleggen over de adoptiepraktijk in Indonesië eind jaren 70/begin jaren 80. Dit verzoek hebben we gedaan op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Het ministerie heeft ons nu laten weten dat er tien documenten gevonden zijn die onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Van deze tien documenten waren er negen nog niet openbaar. Dit zijn dus nieuwe bronnen.

Het ministerie weigert één document openbaar te maken. Dit document zou de persoonlijke aantekeningen van ambtenaren betreffen.
Op de inventarislijst wordt dit document uit 1979 (dat dus niet openbaar wordt gemaakt) omschreven als “concept nota onderzoek n.a.v. artikel in Trouw”.

Dit artikel in Trouw ging over de werkzaamheden van stichting Flash in Indonesië waarbij gezinnen in Irian Jaya verkeerd waren voorgelicht over adoptie en dachten dat hun kinderen slechts tijdelijk voor vakantie naar Nederland zouden gaan.

Naar aanleiding van dit artikel in Trouw heeft de Raad voor Kinderbescherming  opdracht gekregen onderzoek in te stellen naar Flash.
Na dit onderzoek geeft voormalig Staatssecretaris Haars aan dat Flash niet ontoelaatbaar heeft gehandeld. Er zou niet zijn gebleken dat de stichting zich niet aan de richtlijnen van het ministerie heeft gehouden. Er komt geen nader onderzoek.

De “conceptnota onderzoek” kan meer inzicht geven in de wijze waarop het ministerie de melding over de misstanden bij stichting Flash heeft onderzocht en waarom er niet is ingegrepen.

Tegen het niet verstrekken van deze conceptnota hebben we daarom bezwaar gemaakt. Nu -meer dan 40 jaar later- is er geen reden dit onderzoek niet openbaar te maken.

Ben jij geboren in Irian Jaya (Papoea) en geadopteerd? Neem contact op voor meer informatie.

error: